کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 7:12 هزارۀ نو (NMV)

و اما در خصوص وحشهای دیگر، حکومت از ایشان گرفته شد، اما طول عمر تا زمانی و تا وقتی به ایشان داده شد.

خوانده شده فصل کامل دانیال 7

نمایش آیه دانیال 7:12 زمینه