کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 12:5 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه من، دانیال، نگریستم و اینک دو تنِ دیگر را ایستاده دیدم، یکی در این کنارۀ نهر و دیگری در آن کناره.

خوانده شده فصل کامل دانیال 12

نمایش آیه دانیال 12:5 زمینه