کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 11:8 هزارۀ نو (NMV)

او همچنین خدایان و بتهای ریخته‌شده و ظروف گرانبهای طلا و نقرۀ ایشان را به مصر به غنیمت خواهد برد، و سالی چند پادشاه شمال را به حال خود خواهد گذاشت.

خوانده شده فصل کامل دانیال 11

نمایش آیه دانیال 11:8 زمینه