کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 10:18 هزارۀ نو (NMV)

پس آن که شبیه انسان بود دیگر بار مرا لمس کرد و به من نیرو بخشید،

خوانده شده فصل کامل دانیال 10

نمایش آیه دانیال 10:18 زمینه