کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 10:17 هزارۀ نو (NMV)

چگونه خدمتگزار سرورم با کسی همچون سرورم سخن توانَد گفت، حال آنکه هیچ نیرویی در من نیست و نَفَس هم در من نمانده است؟»

خوانده شده فصل کامل دانیال 10

نمایش آیه دانیال 10:17 زمینه