کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 5:4 هزارۀ نو (NMV)

ولی پادشاه مصر گفت: «ای موسی و هارون، چرا می‌خواهید مردم را از کارشان باز‌دارید؟ به بیگاری خود بازگردید!»

خوانده شده فصل کامل خروج 5

نمایش آیه خروج 5:4 زمینه