کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 29:14 هزارۀ نو (NMV)

اما گوشت گوساله را با پوست و فضولاتش خارج از اردوگاه بسوزان. این قربانی گناه است.

خوانده شده فصل کامل خروج 29

نمایش آیه خروج 29:14 زمینه