کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 11:5 هزارۀ نو (NMV)

هر نخست‌زاده که در مصر باشد خواهد مرد، از نخست‌زادۀ فرعون که بر تخت می‌نشیند تا نخست‌زادۀ کنیزی که کنار آسیاب نشسته، و نیز نخست‌زادۀ تمام چارپایان، همه خواهند مرد.

خوانده شده فصل کامل خروج 11

نمایش آیه خروج 11:5 زمینه