کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حِزقیال 43:8 هزارۀ نو (NMV)

ایشان با قرار دادن آستانه‌های این بتها در کنار آستانۀ من، و با نهادن چارچوبهای آنها در کنار چارچوبهای من، به گونه‌ای که فقط دیواری میان من و آنها بود، نام قدوس مرا به اعمال کراهت‌آور خود بی‌حرمت ساختند. از این رو، در خشم خود ایشان را هلاک ساختم.

خوانده شده فصل کامل حِزقیال 43

نمایش آیه حِزقیال 43:8 زمینه