فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حِزقیال 28 هزارۀ نو (NMV)

نبوّت بر ضد رئیسِ صور

1. کلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

2. «ای پسر انسان، به حاکم صور بگو، خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:«از آن رو که دلت مغرور شده،و می‌گویی، ”خدا هستم!و در دلِ دریابر سَریر خدایان می‌نشینم!“حال آنکه نه خدا، بلکه انسانی،هرچند دل خویش را همچون دل خدایان می‌شماری؛

3. به‌درستی که از دانیال حکیمتری،و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست.

4. به حکمت و بصیرت خویشبرای خود ثروت اندوخته‌ای،و خزاینت رابه طلا و نقره انباشته‌ای.

5. به فراوانیِ حکمتِ خویش در تجارت،دولت خود را افزون ساخته‌ای،و دلت به سبب توانگری‌ات مغرور گشته است.

6. بنابراین خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:از آن رو که دل خویش راهمچون دل خدایان می‌شماری،

7. اینک من بیگانگان را بر تو خواهم آورد،ستم‌پیشه‌ترینِ قومها را؛تا بر ضد زیباییِ حکمت تو شمشیر از نیام به در آورندو فرّ و شکوه تو را بیالایند.

8. آنان تو را به هاویه فرو خواهند افکند،و به مرگِ هولناک در دل دریا جان خواهی سپرد.

9. آیا در حضور قاتلانتهمچنان خواهی گفت که: ”خدا هستم؟“حال آنکه در دستان قاتلانت،نه خدا، بلکه انسان خواهی بود و بس؟

10. به دست بیگانگان،به مرگ نامختونان خواهی مرد؛زیرا خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که من سخن گفته‌ام.»

مرثیه‌ای بر پادشاه صور

11. کلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

12. «ای پسر انسان، بر پادشاه صور مرثیه‌ای بسرا و او را بگو، خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:«تو الگوی کمال بودی،آکنده از حکمت و کامل در زیبایی.

13. تو در عدن بودی،در باغ خدا،و هر گونه سنگ گرانبها زینت تو بود:لعل و یاقوت زرد و الماس،زِبَرجَد و عقیق و یشب،یاقوت کبود و فیروزه و زمرّد.نگین‌دانها و کنده‌کاریهایت از صنعت طلا بود؛اینها همه، در روز آفرینشت مهیا شده بود.

14. تو کروبیِ مسح شدۀ سایه‌گستر بودی،و من تو را برقرار داشته بودم؛تو بر کوهِ مقدسِ خدا بودی،و در میان سنگهای آتشین می‌خرامیدی.

15. از روزی که آفریده شدی،تا روزی که شرارت در تو یافت شد،در طریقهایت کامل بودی.

16. اما از کثرت سوداگریت،بطن تو از خشونت آکنده شد،و گناه ورزیدی.پس تو را چون چیزِ نجس از کوه خدا بیرون افکندم،و تو را ای کروبیِ سایه‌گستر،از میان سنگهای آتشین نابود کردم.

17. دلت از زیبایی‌ات مغرور گشت،و به سبب فّر و شکوهت،حکمت خویش را فاسد گردانیدی.پس تو را بر زمین افکندمو در معرض تماشای پادشاهان نهادم.

18. به واسطۀ کثرتِ گناهت و بی‌انصافیِ سوداگری‌ات،مکانهای مقدسِ خویش را مُلَوّث ساختی؛پس آتشی از میانت بیرون آوردمکه تو را سوزانید،و در برابر دیدگان همۀ نظاره‌گرانت،تو را بر روی زمین خاکستر ساختم.

19. جملۀ آنان، از میان قومها، که تو را می‌شناختند،از تو در شگفت شدند؛سرانجامی دهشتناک رسیده‌ای،و دیگر تا به ابد نخواهی بود.»

نبوّت بر ضد صیدون

20. کلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

21. «ای پسر انسان، روی به جانب صیدون کرده، بر ضدش نبوّت کن.

22. بگو خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:«ای صیدون، اینک من بر ضد توام،و در میان تو جلال خواهم یافت.و چون بر تو داوری کنمو قدوسیت خویش را در تو آشکار سازم،آنگاه همه خواهند دانست که من یهوه هستم.

23. زیرا طاعون بر تو خواهم فرستادو خون در کوچه‌هایت روان خواهم کرد.آری، به شمشیری که از هر سو بر تو فرود خواهد آمدکشتگان در میانت خواهند افتاد؛آنگاه همه خواهند دانست که من یهوه هستم.

24. «دیگر برای خاندان اسرائیل، در میان مردمان پیرامونش که ایشان را تحقیر می‌کردند، نه خَلَنگی خراشنده خواهد بود و نه خاری آزاردهنده. آنگاه همه خواهند دانست که من یهوه هستم.

اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد

25. «خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید: هنگامی که خاندان اسرائیل را از میان مردمانی که میان آنها پراکنده شده‌اند، گِرد آورم و در برابر دیدگانِ قومها قدوسیتم را در آنها آشکار سازم، آنگاه در زمین خودشان که به خادم خویش یعقوب دادم، ساکن خواهند شد

26. و آنجا در امنیت مأوا گزیده، خانه‌ها خواهند ساخت و تاکستانها غرس خواهند کرد. و چون داوری خود را بر مردمان پیرامونش که ایشان را تحقیر می‌کردند، اجرا کنم، آنگاه در امنیت ساکن شده، خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم.»