فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حِزقیال 27 هزارۀ نو (NMV)

مرثیه‌ای برای صور

1. کلام خداوند بر من نازل شده، گفت:

2. «حال تو ای پسر انسان، بر صور مرثیه‌ای بسرا،

3. و به صور که نزد مدخل دریا ساکن است، و تاجرِ مردمان در تجارت با سرزمینهای ساحلیِ بسیار است، بگو که خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:«ای صور، تو می‌گویی،”در زیبایی کاملم!“

4. حدودت در وسط دریاستو بناکنندگانت زیبایی‌ات را به کمال رسانده‌اند.

5. تخته‌هایت را جملگی از صنوبر سِنیر ساختند،و سرو آزاد لبنان را گرفتند تا برایت دَکَلها بسازند.

6. پاروهایت را از بلوطهای باشان ساختندو عرشۀ مُزیّن به عاجت را از کاجهای سواحل قِپرس.

7. کتانِ نفیسِ گلدوزی‌شدۀ مصری بادبانت بودتا تو را همچون عَلَمی باشد،و لاجورد و ارغوانِ سواحل اِلیشَه،سایبانت.

8. ساکنان صیدون و اَروادپاروزنانت بودند،و استادکارانت، ای صور،ناخدایان در میانت.

9. مشایخ جِبال و استادکارانش در میان تو بوده،درزهایت را می‌گرفتند؛همۀ کشتیهای دریا با ملوانانش در تو بودندتا با کالاهایت تجارت کنند.

10. «پارس و لود و فوط در لشکرت جنگاوران تو بودند،که با آویختن سپرها و کلاهخودها بر تو، زینتت می‌دادند.

11. مردمان اَرواد با سپاهیانت از هر طرف بر حصارهایت بودند،و جَمادیان بر برجهایت.آنان سپرهایشان را از هر طرف بر حصارهایت می‌آویختند،که زیبایی‌ات را به کمال می‌رسانید.

12. به سبب فراوانی دولت عظیمت، تَرشیش با تو داد و ستد داشت؛آنان نقره و آهن و مَفرَغ و سرب در ازای کالاهای تو می‌دادند.

13. یاوان و توبال و ماشِک نیز با تو داد و ستد داشتند،و نفوس آدمیان و ظروف برنجین در ازای مِتاع تو می‌دادند.

14. مردمان بِت‌توجَرمَه اسبان معمولی و اسبان جنگی و قاطرانبا کالاهای تو مبادله می‌کردند.

15. بنی‌دِدان نیز با تو داد و ستد داشتند؛سرزمینهای ساحلی بسیار بازار تو بودند،و شاخهای عاج و آبنوس به تو می‌پرداختند.

16. اَرام به سبب فراوانی کالاهایت با تو داد و ستد می‌کردو فیروزه و ارغوان و پارچه‌های گلدوزی‌شده در ازای متاع تو می‌داد،و هم کتان نفیس و مرجان و لعل.

17. یهودا و سرزمین اسرائیل نیز با تو داد و ستد داشتندو گندمِ مینّیت و حلوا در ازای کالاهایت می‌دادندو هم عسل و روغن و بَلَسان.

18. دمشق به سبب فراوانی محصولات و دولتِ بس عظیمت،شراب حِلبون و پشم ساحار با تو مبادله می‌کرد.

19. دان و یاوان از اوزال با تو داد و ستد می‌کردندو آهنِ مصنوع و سَلیخَه و نیشکر در ازای کالاهای تو می‌دادند.

20. دِدان در داد و ستد با تو،زین‌پوشها به جهت سواری به تو می‌دادند.

21. عربستان و همۀ حاکمان قیدار از مشتریان تو بودند،و بره و قوچ و بز با تو مبادله می‌کردند.

22. بازرگانان صَبا و رَعَمَه با تو داد وستد داشتندو بهترینِ همه گونه ادویه و سنگهای گرانبها و طلا را در ازای کالاهای تو می‌دادند.

23. حَران و کَنِه و عدن، بازرگانان صَبا، آشور و کِلمَد، با تو داد و ستد داشتند؛

24. آنان در بازارهای تو نفایس و جامه‌های لاجوردی و پارچه‌های گلدوزی‌شده با تو مبادله می‌کردند،و هم فرشهای رنگارنگ با نخهای محکمِ گره زده شده.

25. کشتیهای تَرشیش حاملانِ کالاهای تو بودند،پس در قلب دریا آکنده و سنگین از بار گشتی.

26. پاروزنانت تو را به جایهای ژرفِ دریا بردند،اما باد شرقی تو را در قلب دریا در هم شکست.

27. دولت و محصولات و کالاهای تو،و ملوانان و ناخدایان و تعمیرکنندگانِ درزهایت،و سوداگرانِ کالاها و همۀ مردان جنگی تو،با تمامی کسانی که در میان تو هستند،در روز سقوط توبه قعر دریا فرو خواهند رفت.

28. از صدای فریاد ناخدایانتسرزمینهای ساحلی به لرزه در خواهند آمد.

29. همۀ پاروزناناز کشتیهای خود فرود خواهند آمد،و ملوانان و همۀ ناخدایانِ دریابر زمین خواهند ایستاد.

30. آنان به سبب تو فریادِ بلند سر خواهند دادو به تلخی خواهند گریست.خاک بر سر خواهند افشاندو در خاکستر خواهند غلتید؛

31. به سبب تو موی از سر برکنده،پلاس در بر خواهند کردو به مرارتِ جان و نوحۀ تلخبر تو خواهند گریست.

32. در شیون خود، بر تو مرثیه خواهند خواند،و برای تو نوحه‌گری کرده، خواهند گفت:”کیست مانند صور؟کیست مانند آن شهر که در میان دریا خاموش شده است؟

33. آنگاه که کالاهای تو از دریا می‌رسید،مردمانِ بسیار را خرسند می‌کردیو پادشاهان زمین را از فراوانی دولت و کالاهایتتوانگر می‌ساختی.

34. حال در عمق آبهادریا تو را در هم شکسته،و کالاها و همۀ خدمه‌ات با توفرو رفته‌اند.

35. تمامی ساکنان سرزمینهای ساحلیبه سبب تو در حیرتند؛موی بر تن پادشاهانشان راست شده،‌و رنگ از رخسار باخته‌اند.

36. تاجرانِ قومها به سبب تو انگشت به دهان می‌مانند؛تو به فرجامی شوم رسیده‌ایو دیگر تا به ابد نخواهی بود.“»