کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حِزقیال 19:10 هزارۀ نو (NMV)

مادرت همچون تاکی بود در تاکستان،نشانده بر کنارۀ آب؛پر میوه بود و پر شاخه،از فراوانی آب.

خوانده شده فصل کامل حِزقیال 19

نمایش آیه حِزقیال 19:10 زمینه