کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حِزقیال 14:11 هزارۀ نو (NMV)

تا خاندان اسرائیل دیگر از پیروی من گمراه نشوند و باز خود را با تمامی نافرمانیهای خویش نجس نسازند. آنگاه ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان؛ این است فرمودۀ خداوندگارْ یهوه.»

خوانده شده فصل کامل حِزقیال 14

نمایش آیه حِزقیال 14:11 زمینه