کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حَجَّی 2:4 هزارۀ نو (NMV)

«”اما اکنون خداوند می‌فرماید: ای زَروبابِل، قوی باش! ای یِهوشَع فرزند یِهوصاداق، کاهن اعظم، قوی باش! و ای همۀ قومِ این سرزمین، قوی باشید؛ این است فرمودۀ خداوند. خداوند لشکرها می‌گوید: به کار مشغول شوید، زیرا من با شما هستم،

خوانده شده فصل کامل حَجَّی 2

نمایش آیه حَجَّی 2:4 زمینه