کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حَجَّی 2:1 هزارۀ نو (NMV)

در روز بیست و یکم از ماه هفتم، کلام خداوند به واسطۀ حَجَّی نبی نازل شده، گفت:

خوانده شده فصل کامل حَجَّی 2

نمایش آیه حَجَّی 2:1 زمینه