کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حَبَقوق 2:8 هزارۀ نو (NMV)

از آنجا که تو ملتهای بسیار را به غنیمت بردی،باقیماندگانِ قومها تو را به غنیمت خواهند برد؛زیرا خون آدمیان را ریختی،و بر زمین و شهر و ساکنان آن خشونت روا داشتی.

خوانده شده فصل کامل حَبَقوق 2

نمایش آیه حَبَقوق 2:8 زمینه