کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حَبَقوق 2:12 هزارۀ نو (NMV)

«وای بر آن که با خونریزی شهری بنا کندو آن را بر بی‌انصافی استوار سازد!

خوانده شده فصل کامل حَبَقوق 2

نمایش آیه حَبَقوق 2:12 زمینه