کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حَبَقوق 1:13 هزارۀ نو (NMV)

چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد؛تو بی‌انصافی را نظاره‌گر نمی‌توانی شد؛پس چرا خیانتکاران را تاب می‌آوری؟و آنگاه که شریر پارساتر از خویش را فرو می‌بلعد،سکوت می‌کنی؟

خوانده شده فصل کامل حَبَقوق 1

نمایش آیه حَبَقوق 1:13 زمینه