کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 7:22 هزارۀ نو (NMV)

زیرا دل تو نیک می‌داند که تو خود نیز بارها دیگران را لعن کرده‌ای.

خوانده شده فصل کامل جامعه 7

نمایش آیه جامعه 7:22 زمینه