کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 5:4 هزارۀ نو (NMV)

چون برای خدا نذر می‌کنی، در اَدای آن تأخیر مکن، زیرا احمقان مایۀ خرسندی او نیستند. پس نذر خویش اَدا کن.

خوانده شده فصل کامل جامعه 5

نمایش آیه جامعه 5:4 زمینه