کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 3:4 هزارۀ نو (NMV)

وقتی برای گریه و وقتی برای خنده؛وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص؛

خوانده شده فصل کامل جامعه 3

نمایش آیه جامعه 3:4 زمینه