کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 11:10 هزارۀ نو (NMV)

پس کدورت را از دلت بیرون کن و بلا را از تن خویش دور نما، زیرا جوانی و ایام شباب زودگذر است.

خوانده شده فصل کامل جامعه 11

نمایش آیه جامعه 11:10 زمینه