کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 5:19 هزارۀ نو (NMV)

«”دزدی مکن.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 5

نمایش آیه تثنیه 5:19 زمینه