کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 4:45 هزارۀ نو (NMV)

اینهاست شهادات و فرایض و قوانینی که موسی به بنی‌اسرائیل بیان داشت، هنگامی که ایشان از مصر بیرون آمده،

خوانده شده فصل کامل تثنیه 4

نمایش آیه تثنیه 4:45 زمینه