کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 33:24 هزارۀ نو (NMV)

و دربارۀ اَشیر گفت:«اَشیر بیش از همۀ پسران برکت یابد؛باشد که محبوبترین در میان برادرانش باشد،و پای خویش را در روغن فرو برد.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 33

نمایش آیه تثنیه 33:24 زمینه