کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 30:9 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه یهوه خدایتان شما را در همۀ دسترنجتان و میوۀ بطنتان و ثمرۀ چارپایانتان و محصول زمینتان وفور نعمت خواهد بخشید. زیرا خداوند دیگر بار از کامیاب ساختن شما خشنود خواهد شد، چنانکه در خصوص پدرانتان خشنود بود،

خوانده شده فصل کامل تثنیه 30

نمایش آیه تثنیه 30:9 زمینه