کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 27:4 هزارۀ نو (NMV)

چون از اردن عبور کردید، این سنگها را که امروز دربارۀ آنها به شما فرمان می‌دهم، در کوه عیبال بر پا کنید و آنها را با گچ بپوشانید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 27

نمایش آیه تثنیه 27:4 زمینه