کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 26:2 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه مقداری از نوبر تمامی محصول زمین را که از سرزمینی که یهوه خدایتان به شما می‌دهد برداشت می‌کنید، در سبدی بگذارید و به مکانی که یهوه خدایتان برمی‌گزیند تا نام خود را در آن ساکن سازد، بروید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 26

نمایش آیه تثنیه 26:2 زمینه