کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 26:17 هزارۀ نو (NMV)

شما امروز اعلام کردید که یهوه خدای شماست، و اینکه در راههای او گام خواهید زد و فرایض و فرامین و قوانین او را به جای آورده، صدای او را خواهید شنید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 26

نمایش آیه تثنیه 26:17 زمینه