کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 16:8 هزارۀ نو (NMV)

شش روز نانِ بی‌خمیرمایه بخورید، و روز هفتم گردهم‌آییِ مخصوص برای یهوه خدایتان باشد؛ در آن هیچ کار مکنید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 16

نمایش آیه تثنیه 16:8 زمینه