کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 14:6 هزارۀ نو (NMV)

هر حیوان شکافته‌سُم را از چارپایان که سُمش به دو بخش شکافته باشد و نشخوار کند، می‌توانید بخورید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 14

نمایش آیه تثنیه 14:6 زمینه