کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 12:20 هزارۀ نو (NMV)

«چون یهوه خدایتان قلمرو شما را وسعت دهد، چنانکه به شما وعده فرموده است، و دلتان هوس گوشت کرده، بگویید، ”گوشت خواهیم خورد،“ می‌توانید هر اندازه که دلتان می‌خواهد گوشت بخورید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 12

نمایش آیه تثنیه 12:20 زمینه