کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 12:11 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه باید همۀ این چیزها را که به شما امر می‌فرمایم به مکانی که یهوه خدایتان برمی‌گزیند تا نام خود را در آنجا بگذارد، بیاورید: قربانیهای تمام‌سوز و دیگر قربانیها و ده‌یک‌ها، و هدایای دستان خویش و همۀ بهترین هدایای نذری خویش را که برای خداوند نذر کرده‌اید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 12

نمایش آیه تثنیه 12:11 زمینه