کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 10:9 هزارۀ نو (NMV)

از این روست که لاوی را در میان برادران خود نصیب و میراثی نیست؛ زیرا خداوند میراث اوست، چنانکه یهوه خدایتان به او گفته بود.)

خوانده شده فصل کامل تثنیه 10

نمایش آیه تثنیه 10:9 زمینه