کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 7:6 هزارۀ نو (NMV)

روزهای عمرم از ماکوی بافندگی تیزروتر است،و بدون هیچ امیدی به انتها می‌رسد.

خوانده شده فصل کامل ایوب 7

نمایش آیه ایوب 7:6 زمینه