کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 40:18 هزارۀ نو (NMV)

استخوانهایش لوله‌های برنجین است،ساقهایش چون میله‌های آهنین.

خوانده شده فصل کامل ایوب 40

نمایش آیه ایوب 40:18 زمینه