کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 22:11 هزارۀ نو (NMV)

که تاریکی نمی‌گذارد چیزی ببینی،و سِیلْ تو را می‌پوشانَد.

خوانده شده فصل کامل ایوب 22

نمایش آیه ایوب 22:11 زمینه