کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 16:11 هزارۀ نو (NMV)

خدا مرا به دست ظالمان تسلیم کرده،و به چنگ شریرانم افکنده است.

خوانده شده فصل کامل ایوب 16

نمایش آیه ایوب 16:11 زمینه