کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 12:4 هزارۀ نو (NMV)

«مضحکۀ دوستان گشته‌ام،من که به درگاه خدا فریاد برآوردمو او مستجابم فرمود؛آری، مَن که پارسا و بی‌عیبم،مضحکه گشته‌ام!

خوانده شده فصل کامل ایوب 12

نمایش آیه ایوب 12:4 زمینه