فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِشعیا 62 هزارۀ نو (NMV)

نام جدید صَهیون

1. به‌خاطر صَهیون سکوت نخواهم کرد،و به‌خاطر اورشلیم خاموش نخواهم ماند؛تا پارسایی‌اش همچون نور طلوع کند،و نجاتش همچون مشعلی فروزان.

2. قومها پارسایی تو را خواهند دید،و تمامی پادشاهان، جلال تو را.و تو به نامی جدید نامیده خواهی شد،نامی که دهان خداوند عطا می‌کند.

3. تو تاج جلال در دست خداوند خواهی بود،و افسر ملوکانه در دست خدای خویش.

4. تو را دیگر ’متروک‘ نخواهند نامید،و سرزمینت را ’ویرانه‘ نخواهند خواند؛بلکه تو را ’اشتیاق من‘ خواهند خواند،و سرزمینت را ’متأهل‘ خواهند نامید؛زیرا که خداوند مشتاق تو خواهد بود،و سرزمینت به عقد ازدواج در خواهد آمد.

5. چنانکه مرد جوان دوشیزه‌ای را به عقد خود درمی‌آورد،همچنان پسرانت تو را به عقد خویش در خواهند آورد؛و چنانکه داماد از عروس خویش به وجد می‌آید،همچنان خدایت از تو به وجد خواهد آمد.

6. ای اورشلیم! بر حصارهایت دیدبانان گماشته‌ام،که شبانه‌روز هرگز خاموش نخواهند بود.ای کسانی که به خداوند یادآوری می‌کنید،آرام مگیرید،

7. و او را نیز آرامی مدهید،تا اورشلیم را استوار ساخته،آن را در جهان مایۀ ستایش بگرداند.

8. خداوند به دست راست خویش سوگند خورده استو به بازوی نیرومندش، که:«دیگر هیچ‌گاه غلۀ شما را خوراک دشمنانتان نخواهم ساخت،و بیگانگان دیگر شراب تازۀ شما را نخواهند نوشید،شرابی را که برایش محنت کشیده‌اید.

9. بلکه آنان که غَله را می‌دِروند از آن خواهند خورد،و خداوند را ستایش خواهند کرد؛و آنان که انگورها را گرد می‌آورند،در صحنهای قُدس من از آن خواهند نوشید.»

10. بگذرید! از دروازه‌ها بگذرید!راه را برای قوم مهیا سازید.بسازید! شاهراه را بسازید!سنگها را برچینید،و عَلَمی به جهت ملتها بر پا دارید!

11. اینک خداوند تا به کرانهای زمین اعلان کرده است:به دختر صَهیون بگویید:«هان نجات تو می‌آید.همانا پاداش او با وی است،و اجرت او پیش رویش می‌آید.»

12. آنان ’ملت مقدس‘ خوانده خواهند شد،و ’فدیه‌شدگان خداوند‘؛و تو ’مطلوب‘،و ’شهر غیرمتروک‘ نامیده خواهی شد.