کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِشعیا 40:2 هزارۀ نو (NMV)

به اورشلیم سخنان دلگرم‌کننده بگوییدو او را ندا در دهیدکه دوران زحمت طاقت‌فرسایش به پایان رسیده،و تاوان گناهش پرداخت شده است،زیرا که به جهت تمامی گناهانشاز دست خداوند دوچندان دریافت کرده است.

خوانده شده فصل کامل اِشعیا 40

نمایش آیه اِشعیا 40:2 زمینه