کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِستر 3:7 هزارۀ نو (NMV)

در ماه اوّل از سال دوازدهمِ سلطنت خشایارشای پادشاه، که ماه نیسان بود، هر روز در حضور هامان ’پور‘ یعنی قرعه می‌افکندند و این کار را هر ماه تا ماه دوازدهم که ماه اَذار باشد، ادامه می‌دادند.

خوانده شده فصل کامل اِستر 3

نمایش آیه اِستر 3:7 زمینه