کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 8:21 هزارۀ نو (NMV)

به سبب جراحت قوم عزیزمدل من مجروح گشته است؛به سوگ نشسته‌امو بُهت و حیرت مرا فرو گرفته است.

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 8

نمایش آیه اِرمیا 8:21 زمینه