فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 5 هزارۀ نو (NMV)

هیچ‌کس پارسا نیست

1. در کوچه‌های اورشلیم بالا و پایین رفته،بنگرید و ملاحظه کنید؛میدانهایش را جستجو کنیدو ببینید آیا یک تن توانید یافتکه به انصاف عمل کندو در پی صداقت باشد،تا من آن را بیامرزم؟

2. اگرچه ایشان بگویند، «به حیات یهوه،»اما سوگندشان دروغ است.

3. خداوندا، آیا چشمان تو جویای صداقت نیست؟تو ایشان را زدی، اما محزون نشدند؛ایشان را خُرد کردی، اما نخواستند ادب شوند.روی خود را از سنگ سختتر ساختند،و نخواستند توبه کنند.

4. گفتم: «اینان افرادی بینوا و نادان بیش نیستند،زیرا طریق خداوند و قوانین خدای خویش را نمی‌دانند.

5. پس نزد بزرگان می‌روم و با ایشان سخن می‌گویم؛زیرا آنان طریق خداوند و قوانین خدای خویش را می‌دانند.»اما آنان نیز به اتفاق یوغ را شکسته،و بندها را گسسته‌اند.

6. از این رو، شیری از جنگل به آنها حمله خواهد کرد،و گرگِ بیابان ایشان را پاره خواهد نمود.پلنگ برای شهرهایشان به کمین خواهد نشست،و هر که از آنها بیرون آید، پاره پاره خواهد شد؛زیرا نافرمانیهایشان بسیار استو ارتدادشان عظیم.

7. «چگونه می‌توانم تو را بیامرزم؟فرزندانت مرا ترک کرده‌اندو به آنچه خدا نیست، سوگند می‌خورند.چون من ایشان را سیر کردم،مرتکب زنا شدندو به خانه‌های فاحشه‌ها هجوم آوردند.

8. چون اسبانِ پرورده شده و مستِ شهوت،هر یک برای زن همسایۀ خویش شیهه می‌کشند.

9. آیا نباید برای این کارها مجازاتشان کنم؟آیا نباید از چنین قومی انتقام بگیرم؟این است فرمودۀ خداوند.

10. «از میان تاکستانهایش بگذرید و ویران کنید،اما نه تا به نهایت؛شاخه‌هایش را ببُرید،زیرا که از آنِ خداوند نیستند.

11. خداوند می‌فرماید:خاندان اسرائیل و یهودا،به‌غایت بر من خیانت ورزیده‌اند.

12. آنان دربارۀ خداوند به دروغ گفته‌اند:”او کاری نخواهد کرد؛گزندی به ما نخواهد رسید،و روی شمشیر و قحطی نخواهیم دید.

13. انبیا باد گشته‌اند و بس!کلام در ایشان نیست؛پس باشد که آنچه می‌گویند،بر سر خودشان آید!“»

14. از این رو یهوه، خدای لشکرها چنین می‌فرماید:«چونکه قوم این کلام را گفتند،همانا من کلام خود را در دهان تو آتش خواهم ساخت،و این قوم را هیزم خواهم گردانید،و آنان را خواهد سوزانید.

15. خداوند می‌فرماید:ای خاندان اسرائیل،اینک من قومی را از دوردستها بر ضد شما می‌آورم،قومی کهنسال و پابرجا،مردمانی که زبانشان را نمی‌دانید،و گفتارشان را نمی‌فهمید.

16. تَرکِشِ آنها گورِ گشاده است،و جملگی جنگاورانی نیرومندند.

17. غَله و نانت را خواهند خورد؛و پسران و دخترانت را فرو خواهند بلعید؛گله و رمه‌‌ات را خواهند خورد؛و انگور و انجیرت را فرو خواهند بلعید؛شهرهای حصاردارت را که بدانها توکل داریبه شمشیر نابود خواهند کرد.»

18. «اما خداوند می‌گوید: با این همه، در آن روزها نیز به‌کل نابودتان نخواهم کرد؛

19. و چون قوم تو گویند: ”چرا یهوه خدایمان همۀ این بلایا را بر ما وارد آورده است؟“، بدیشان بگو: ”چنانکه شما مرا ترک کردید و خدایانِ بیگانه را در سرزمین خویش خدمت نمودید، پس بیگانگان را در سرزمینی که از آنِ شما نیست، خدمت خواهید کرد.“»

20. این را به خاندان یعقوب اعلان کنید،و در یهودا ندا در داده، بگویید:

21. «ای ملت نادان و بی‌فهم،این را بشنوید!ای شما که چشم دارید اما نمی‌بینید،و گوش دارید اما نمی‌شنوید.

22. خداوند می‌فرماید:آیا از من نمی‌ترسید؟آیا در حضور من نمی‌لرزید؟من دانه‌های شن را بر دریا حد قرار دادم،سدی دائمی که از آن نتواند گذشت.اگرچه امواجش به تلاطم آید، غلبه نتواند یافت؛و هرچند به خروش آید، از آن تجاوز نتواند کرد.

23. اما این قوم را دلی سخت و طغیانگر است؛آنان روی برتافته، به راه خود رفته‌اند.

24. در دل خویش نمی‌گویند:”بیایید از یهوه خدایمان بترسیم،که باران پاییزی و بهاری را در موسمش عطا می‌کند،و هفته‌های معین به جهت حصاد را برای ما نگاه می‌دارد.“

25. خطایای شما این چیزها را دور کرده،و گناهانتان نیکویی را از شما بازداشته است.

26. «زیرا در میان قوم من بدکارانی یافت شده‌‌‌اندکه همچون صیادان به کمین می‌نشینند،و دامها می‌گسترند تا مردم را صید کنند.

27. همچون قفسی پُر از پرنده،خانه‌های ایشان پر از فریب است؛از همین روست که بزرگ و دولتمند شده‌اند،

28. و فربه و آراسته گشته‌اند.کارهای زشتشان را حدی نیست؛یتیمان را به عدل دادرسی نمی‌کنند تا پیروز شوند،و به دفاع از حق نیازمندان برنمی‌خیزند.

29. آیا نباید به سبب این اعمال مجازاتشان کنم؟آیا نباید خود از چنین قومی انتقام بکشم؟»این است فرمودۀ خداوند.

30. چیزی تکان‌دهنده و هولناکدر این سرزمین رخ داده است:

31. انبیا به دروغ نبوّت می‌کنند،و کاهنان به اقتدار خویش حکم می‌رانند،و قوم من این حالت را دوست می‌دارند،اما در آخر چه خواهید کرد؟