کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 22:8 هزارۀ نو (NMV)

«”و ملل بسیار چون از کنار این شهر بگذرند، به یکدیگر خواهند گفت: ’چرا خداوند به این شهر عظیم چنین کرده است؟‘

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 22

نمایش آیه اِرمیا 22:8 زمینه