کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 19:13 هزارۀ نو (NMV)

خانه‌های اورشلیم و خانه‌های پادشاهان یهودا همچون مکانِ توفِت نجس خواهد شد، یعنی همۀ خانه‌هایی که بر بامهایشان بخور برای تمامی لشکر آسمان سوزانیدند و هدایای ریختنی به خدایانِ غیر تقدیم کردند.“»

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 19

نمایش آیه اِرمیا 19:13 زمینه