کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 14:10 هزارۀ نو (NMV)

خداوند دربارۀ این قوم چنین می‌فرماید:«ایشان از چنین آوارگی خرسند بوده‌اند،و پا‌های خویش را باز نداشته‌اند.پس خداوند ایشان را نمی‌پذیرد؛اکنون تقصیراتشان را به یاد آورده،گناهشان را جَزا خواهد داد.»

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 14

نمایش آیه اِرمیا 14:10 زمینه