کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 31:2 هزارۀ نو (NMV)

«چه گویم ای پسرم، چه گویم ای پسر رحِمِ من،چه گویم ای پسر نذرهای من؟

خوانده شده فصل کامل امثال 31

نمایش آیه امثال 31:2 زمینه