کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 30:4 هزارۀ نو (NMV)

کیست که به آسمان صعود و از آنجا نزول کرده باشد؟کیست که باد را در مُشت خود گرد آورده باشد؟کیست که آبها را در ردایی پیچیده باشد؟کیست که جملۀ کرانهای زمین را استوار کرده باشد؟نام او چیست و پسر او چه نام دارد؟بگو اگر می‌دانی!

خوانده شده فصل کامل امثال 30

نمایش آیه امثال 30:4 زمینه