کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 27:5 هزارۀ نو (NMV)

توبیخِ آشکار،بِه از محبت پنهان.

خوانده شده فصل کامل امثال 27

نمایش آیه امثال 27:5 زمینه